ทีมขาย

ทีมขาย

คุณจักรกฤษณ์ เกษรคร

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

     08 6001 7755

     noommodular@yahoo.com

นายพรชัย สิถินวัน

Senior Sales Manager

     08 9919 7340

     pornchai_ums@yahoo.com

นายพีรพงษ์ สุขนาค

Senior Sales Manager

     08 1736 0345

     pop_ums1980@yahoo.com

นายวิษณุ มรนนท์

Sales Manager

     08 6026 5326

     08 9764 6156

     wisanu.ums@gmail.com

นายจักรพงษ์ รัตนโชติกานนท์

Sales Manager

     08 5156 9772

     jack_ep06@hotmail.com

นายดำรงศักดิ์ เลี้ยงรักษา

Sales Manager

     08 9677 8566

     tom_ums@hotmail.com

นายศรัญญู มาเยื้อง

Sales Manager

     06 5207 8456

     sarunyoo.ums@gmail.com

นายสุขสันต์ รุ่งสว่าง

Sales Manager

     08 6514 2923

     suksan.rung@gmail.com

     suksan.rung@yahoo.com

นายณัฐชนน ทองโกมุด

Sale Engineer

     08 6400 5779

     fu_natchanon@hotmail.com

นายปภาวิน บุญศิริ

Sale Engineer

     09 4485 8240

     paphawin_art@yahoo.com

นายไพรัตน์ อ่อนสัมพันธ์

Sale Engineer

     09 8251 4049

     pairat.ums @gmail.com

นายภาคภูมิ ห้วยหงษ์ทอง

Sale Engineer

     08 7038 4577

     poom_devil@outlook.com

นายรุ่งเรือง งามนิมิตร

Sale Engineer

     08 1833 4688

     ngrungruang@gmail.com

นายอภิสิทธิ์ โตรื่น

Sale Engineer

     08 8098 7876

     apisit.united@gmail.com

นายระพีพัชร พรกุลรุจิโรจน์

Sale Engineer

     08 9170 2036

     pat.ums1982@gmail.com

นายไพฑูรย์ ชมพู

Sale Engineer

     08 5316 7509

     toy.ums15@gmail.com

นางสาวสุดารัตน์ ไชยรัตน์an>

ผู้จัดการส่งเสริมการขาย

     08 5296 8356

     oaung.ums@gmail.com

นายปธานิน เพิ่มฉลาด

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

     09 1992 0674

     firmfirm2536@gmail.com