anthicha12

ยูไนเต็ดกรุ๊ป สานฝันเด็กไทย

ยูไนเต็ดกรุ๊ป เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” พร้อมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด ณ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กิจกรรม Morning talk 

บริษัทในเครือ ยูไนเต็ด กรุ๊ป นำเสนอข่าวสารผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันและแผนการดำเนินงานในอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข่าวสารความก้าวหน้าต่างๆในองค์กร ให้บุคลากรของบริษัท ในเครือ ยูในเต็ด กรุ๊ปทราบ

1 2 3 13