CSR

ยูไนเต็ดกรุ๊ป สานฝันเด็กไทย

ยูไนเต็ดกรุ๊ป เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” พร้อมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด ณ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

การตรวจวัดเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ในเครือ ยูไนเต็ด กรุ๊ป ได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ดังนั้น ทางบริษัท จึงได้จัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราห์สภาวะการทำงานที่เกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ