ทีมการตลาด

ทีมการตลาด

คุณณภัชชา ธนลาภวิบูลย์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

     09 5550 5080

     08 9233 1801

     muey.ums@gmail.com

คุณปัณณภัสร์ นันทสุรเสฏร์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

     08 6666 7531

     kate_kate1@hotmail.com

คุณสุภานัน เพิ่มฤทธิ์

เจ้าหน้าที่การตลาด

     06 3594 4988

     Supanan.ums@gmail.com