ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ดร.มนตรี บุญสิทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ยูไนเต็ด กรุ๊ป

      08 1807 9457

     united.modular@gmail.com

คุณสำอางค์ เรือนตา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิศวกรรม
และโรงงาน ยูไนเต็ด กรุ๊ป

      09 4348 7520

     united.modular@gmail.com

รองศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์
และการจัดการทั่วไป
ยูไนเต็ด กรุ๊ป

      08 9204 3158

     chutamas@thaicuisinenetwork.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ ศิริมัย

ผู้จัดการทั่วไป
ยูไนเต็ด กรุ๊ป

     09 7271 2457

     kajohnsak.ums@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ สรนันท์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและโรงงาน
ยูไนเต็ด กรุ๊ป

     08 6566 7880

     pasuta51@hotmail.com

คุณชนัญภา น่วมทิม

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

     09 3962 5145

     cana_pa@hotmail.com

คุณราตรี จีนยี่

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

     08 1012 7093

      united.modular@gmail.com

คุณจักรกฤษณ์ เกษรคร

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

     08 6001 7755

     noommodular@yahoo.com

คุณณภัชชา ธนลาภวิบูลย์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

     09 5550 5080

     08 9233 1801

     muey.ums@gmail.com

คุณไกรสร สิถินวัน

รักษาการรองผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

     09 8228 3979

     kaison-mus@hotmail.com

คุณถนัด สิงห์ครุธ

รักษาการรองผู้จัดการฝ่ายโรงงานด้านบริการ

     08 1929 9122

     service.ums.2010@gmail.com

คุณอภิเดช มูลมาตร์

รักษาการรองผู้จัดการฝ่ายผลิต

     08 8239 6449

     09 3662 4227

     apidej665@gmail.com

คุณสัญญา นรัฐกิจ

รักษาการรองผู้จัดการฝ่ายโรงงานด้านจัดส่ง

     08 9919 6637

      united.modular@gmail.com