สารจากผู้บริหาร

   ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทำให้เกิดการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตู้เมนสวิทซ์บอร์ด ตู้พาเนลบอร์ดและรางไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งด้านการผลิตและด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ องค์กรของเราจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการผลิต

    นโยบายที่เราให้ความสำคัญคือนโยบายคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามาโดยตลอด และจากผลงานที่ผ่านมาเรามีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าในด้านมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการควบคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตภายใต้บริษัทยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็มส์ จำกัด และบริษัทยูไนเต็ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้ามายาวนาน

       ในรอบปีที่ผ่านมาจากความสำเร็จในการบริหารจัดการและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีการขยายกลุ่มบริษัท ขยายการผลิต และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในทุกด้านให้สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ณ วันนี้เรามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้านระบบคุณภาพและการบริหารจัดการด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานทุกคน ทุกระดับ และภายใต้การสนับสนุนและยอมรับจากลูกค้าและสังคม ทำให้พวกเราทุกคนในองค์กรนี้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยศักยภาพในการผลิตและบริการด้านผลิตภัณฑ์ ในคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

ดร.มนตรี บุญสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร