UG ฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่พนักงานหญิง

       ยูไนเต็ด กรุ๊ป ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะในงานและการสร้างเสริมอาชีพนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำกระเช้าของขวัญเพื่อสร้างอาชีพเสริมแก่พนักงานหญิง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นการบรรยายความรู้เกี่ยวกับกระเช้าของขวัญและให้การฝึกปฏิบัติการออกแบบ จัดทำ ตกแต่งกระเช้าของขวัญด้วยวัสดุต่างๆโดย อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร และทีมงานจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมประกวดการทำกระเช้าต่างๆ สุดท้าย ทุกท่านรับวุฒิบัตรจากผู้บริหาร ยูไนเต็ด กรุ๊ป ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรของบริษัท