อบรมการพัฒนาทักษะในกระบวนการผลิตตู้ไฟฟ้าเบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมการพัฒนาทักษะในกระบวนการผลิตตู้ไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อเพิ่มผลผลิตและหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ในการได้รับเกียรติจากคุณ เจษฎา อินทร์ชื่น ผู้จัดการแผนกการควบคุมคุณภาพ บริษัทยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้