ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ดร.มนตรี บุญสิทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ยูไนเต็ด กรุ๊ป

      08 1807 9457

     united.modular@gmail.com

คุณสำอางค์ เรือนตา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิศวกรรม
และโรงงาน ยูไนเต็ด กรุ๊ป

      09 4348 7520

     united.modular@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ สรนันท์

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
ยูไนเต็ด กรุ๊ป

     08 6566 7880

     pasuta51@hotmail.com

นายวิสาท เจริญยศ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
ยูไนเต็ด กรุ๊ป

     08 6312 2758

     united.modular@gmail.com

ดร. เอกราช ช่วยยิ้ม

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
ยูไนเต็ด กรุ๊ป

     08 1923 5673

     united.modular@gmail.com

คุณรัฐเชตร์ เกิดประเสริฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

     08 4388 6540

     united.modular@gmail.com

คุณราตรี จีนยี่

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

     08 1012 7093

      united.modular@gmail.com

คุณไกรสร สิถินวัน

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

     09 8228 3979

     kaison-mus@hotmail.com

คุณจักรกฤษณ์ เกษรคร

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

     08 6001 7755

     noommodular@yahoo.com

คุณณภัชชา ธนลาภวิบูลย์

ผู้จัดการแผนกการตลาด

     09 5550 5080

     08 9233 1801

     muey.ums@gmail.com

คุณสัญญา นรัฐกิจ

ผู้จัดการแผนกจัดส่ง

     08 9919 6637

      united.modular@gmail.com

คุณถนัด สิงห์ครุธ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เซอร์วิส แอนด์เมนเทนแนนซ์ จำกัด

     08 1929 9122

     service.ums.2010@gmail.com