วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

"ผู้นำการผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล รองรับธุรกิจอุตสาหกรรมอาเซียน"

พันธกิจ (Mission)

"ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ตู้สวิทซ์บอร์ด ภายใต้ข้อกำหนดและมาตรฐานสากล"

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

"คุณภาพผลิตภัณฑ์เด่น เน้นส่งมอบทันกำหนดเวลา การบริการน่าประทับใจ เอาใจใส่มาตรฐานสากล"

แผนกลยุทธ์ (Strategy Plan)

กลยุทธ์ 1: การเพิ่มยอดขาย

เป้าหมาย

       ยอดขายเพิ่มขึ้น 20 % จากปีที่ผ่านมา

แผนงาน / โครงการ / งานที่จะจัดทำ

  1. การรักษาลูกค้าเดิมและการเพิ่มลูกค้ารายใหม่

  2. การเพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

  3. การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดหนี้สิ้นค้างจ่าย

  4. การพัฒนาระบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัท

กลยุทธ์ 2 : การบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน / โครงการ / งานที่จะจัดทำ

  1. การลดปริมาณการแก้ไขและการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต

  2. การพัฒนากระบวนการจัดซื้อและการควบคุมวัสดุคงคลัง

กลยุทธ์ 3 : การสร้างองค์กรที่มีความสุข

เป้าหมาย

  1. พนักงานทุกฝ่าย / แผนกได้รับการพัฒนาในสายงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง / ปี

  2. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมไม่ต่ำกว่า 85 %

แผนงาน / โครงการ / งานที่จะจัดทำ

  1. การพัฒนาทีมบริหาร/ทีมขาย/ทีมสนับสนุน

  2. การพัฒนาระบบเงินเดือนและสวัสดิการ